No. Kecamatan TK KB TPA SPS PKBM SKB
Jml. Mengisi % Jml. Mengisi % Jml. Mengisi % Jml. Mengisi % Jml. Mengisi % Jml. Mengisi %
Total Kabupaten/Kota 3 3 100,00 0 0 NaN 0 0 NaN 0 0 NaN 2 2 100,00 0 0 NaN
1 Riyadh 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 100,00 0 0 0,00
2 Jeddah 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 100,00 0 0 0,00
3 Mekkah 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Terakhir Diupdate: 07/08/2020 2:08:01